[1]
Omaka-Amari, L.N., Obande-Ogbuinya, E.N., Aleke, C.O., Eunice, A.N., Nwafor, J.N., Nwankwo, O. and Igwenyi, P.I. 2021. Demographic Predictors of Cultural Practices Regarding Female Genital Mutilation among Married Women in Ebonyi State, Nigeria. Journal of Advances in Medicine and Medical Research. 33, 8 (Apr. 2021), 23-31. DOI:https://doi.org/10.9734/jammr/2021/v33i830882.